ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား ထင္း ၄.၇၅ တန္ အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/06/2014 07:20:00 PM


ျမစ္သား၊ မတ္ ၆

ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အပူပိုင္းေဒသစိမ္းလန္း စိုျပည္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သံယံဇာတ ေရရွည္တည္တံ့ေစေရးအတြက္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ေတာက်န္မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွ ဓမၼတာမ်ိဳးဆက္ျခင္း လုပ္ငန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ထားသည့္ ဧက (၁၀၀) မွ ထြက္ရွိလာသည့္ ထင္းမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းကို ေမာင္းေကြ႕ကန္ ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္းရွိ သဘာ၀ေတာက်န္ ထိန္းသိမ္းေရး ပင္မစခန္းတြင္ မတ္လ (၅) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီက က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား ထင္းအခမဲ့ျဖန္႔ေဝရာသို႔ အပူပိုင္းေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး ဦးစီးဌာန ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးေထြး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမိုးဦး၊ အပူပိုင္းေဒသ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိ ဦးမ်ိဳးေအာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာနမႉး ဦးမ်ိဳးထက္၊ က်ီတိုင္ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းေအာင္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ (၅၀) ဦး တက္ေရာက္ၿပီး ေဒသခံေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား ထင္း ၄.၇၅ တန္ကို အခမဲ့ျဖန္႔ေဝ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

MOI Webportal Myanmar