ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ ေသြးခဲျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္အခ်ိန္မွာ ထင္ထားသည္ထက္ပိုၾကာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/06/2014 07:53:00 PM


US  မွ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ကေလးေမြးၿပီးသည့္ေနာက္ ေသြးခဲျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ ကာလမွာ ယခင္ေတြ႕ထားတာထက္ ပိုမိုၾကာျမင့္ေၾကာင္းသိရသည္။ New York’s  Brain and Mind Research Institute  မွအဖဲြ႕၏ေလ့လာခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ စဥ္ႏွင့္ကေလးမီးဖြားၿပီးစတြင္ ေသြးခဲျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မွာ လြန္စြာမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကေလးေမြးၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ကေလးေမြး ၿပီး ေျခာက္ပတ္အၾကာထိ ေသြးခဲျဖစ္ေပၚသည့္ႏႈန္းမွာ သာမန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ၁၀.၈ ဆပိုမ်ားၿပီး ေမြးၿပီး ၇ ပတ္မွ ၁၂ ပတ္ အတြင္းတြင္ ၂.၂ ဆပိုမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။ ေသြးခဲသည့္ႏႈန္းမွာ ပံုမွန္နီးပါးအေျခအေနသို႔ ျပန္ေရာက္ရန္ ၂၄ ပတ္ခန္႔ၾကာၿပီး ၁၃ ပတ္မွ ၁၈ ပတ္ၾကားတြင္ ေသြးခဲျဖစ္ေပၚ၍ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သည့္ ႏႈန္းမွာ ၁.၄ ဆခန္႔ပိုမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေသြးခဲမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ မီးဖြားၿပီးစ၌  ေသြးခဲပိတ္၍ အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အ၀င္း
ref:Netdoctor.co.uk
Health Updates Journal