ဘင္းမ္စတက္၏ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/06/2014 11:10:00 AM


ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေဒသရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ခုနစ္ႏိုင္ငံပါဝင္သည့္ တတိယအႀကိမ္ ဘင္းမ္စတက္ ထိပ္သီး အစည္း အေဝးကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးေလၿပီ။ ဤထိပ္သီး အစည္း အေဝးတြင္ အိႏၵိယ၊ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ သီရိလကၤာ၊ ဘူတန္ႏွင့္ နီေပါႏိုင္ငံတို႔မွ ႏိုင္ငံ့ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး အဓိက အားျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ သုံးရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဤသုံးရပ္သည္ကား ဘင္းမ္စတက္အၿမဲတမ္း အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံးကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဒါကာၿမိဳ႕၌ တည္ေထာင္ႏိုင္ေရး၊ ဘင္းမ္စတက္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ယဥ္းေက်းမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေလ့လာေရးဌာနကို ဘူတန္ႏုိင္ငံ သင္းဘူးၿမိဳ႕၌ တည္ေထာင္ႏိုင္ေရး၊ မိုးေလ ၀သႏွင့္ ရာသီဥတု ဗဟိုဌာနကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႏြိဳင္အိဒါၿမိဳ႕၌ တည္ေထာင္ႏိုင္ေရးတို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဘင္းမ္စတက္အဖြဲ႕ႀကီး ထူေထာင္ခဲ့သည္မွာ သက္တမ္းအားျဖင့္ ၁၆ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ရာ အၿမဲတမ္း အတြင္းေရးမႉး ခ်ဳပ္႐ုံး သည္မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေနပါသည္။ ဤအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရုံးကို ထူေထာင္ဖြင့္ လွစ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ဘင္းမ္ စတက္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္မႈ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ျမန္ဆန္သြက္လက္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ဘင္းမ္စတက္ေဒသ တြင္း ျပည္သူ အားလုံး၏ ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္မ်ားစြာ အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ေတာ့ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အလားတူ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းမ်ားေကာ္မရွင္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေလ့လာေရးဌာနကို ထူေထာင္ျခင္း ျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား ေဝမၽွေပး ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘင္းမ္စတက္ေဒသ တြင္းျပည္သူမ်ား တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ထုံးတမ္း စဥ္လာ မ်ားကို ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဖန္ မိုးေလ၀သႏွင့္ရာသီဥတုဗဟိုဌာနကို ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖင့္ ဤဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ မုန္းတုိင္းမ်ား၊ ဆူနာမီေရလႈိင္းမ်ား၊ မိုးေလဝသ သတိေပးခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ရာသီဥတုႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူး သျဖင့္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၊ ကမ္း႐ိုး တန္းေန ျပည္သူမ်ား၊ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဤ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အျခားေသာ က႑မ်ားျဖစ္ သည့္ကုန္ သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ နည္းပညာ တိုးတက္ေရး အစရွိေသာ က႑မ်ားတြင္လည္း ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ကာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား အျပန္ အလွန္ ျဖစ္ထြန္းရရွိေလ့လာေတာ့ မည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္ရွင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ မ်ားအၾကား ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ အားေကာင္း လာေစရန္ ျဖည့္ဆည္းကူညီေပးရင္း အက်ိဳးရွိေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရယူသြားႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ မိပါေၾကာင္း။ ။

MOI Webportal Myanmar