အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္ပိုင္ေစ်းလိုင္စင္အသစ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/03/2014 06:26:00 PMအြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္ပိုင္ေစ်းလိုင္စင္အသစ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။


ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္အမည္၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ၊ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ပါက ပတ္စပို႔မိတၱဴ၊ ကိုယ္ပိုင္ေစ်းအမည္ စသည့္အေထာက္အထားမ်ားအား ပူးတြဲတင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ကိုယ္ပိုင္ေစ်းအက်ယ္အဝန္း၊ အထပ္အေရအတြက္၊ ကိုယ္ပိုင္ေစ်းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ၊ လုပ္ငန္းရွင္၏ လိုင္စင္ဓာတ္ပံုသံုးပံုတို႔လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းမွလုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အနီးဆံုးပတ္ဝန္းက်င္ ဆယ္ဦးေထာက္ခံခ်က္၊ ၿမိဳ႕နယ္ (မီးသတ္၊ လွ်ပ္စစ္၊ စည္ပင္၊ က်န္းမာေရး) ေထာက္ခံခ်က္၊ လုပ္ငန္းတည္ေနရာ (လိပ္စာ) ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားတို႔လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


အျခားအေထာက္အထားမ်ား လိုအပ္ပါက ထပ္မံတင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Online Application လက္ခံရရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမည့္ရက္အား အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးစဥ္ ထပ္မံတင္ျပရန္ အေထာက္အထားမ်ားလိုအပ္ပါက တစ္ၿပိဳင္တည္းေတာင္းခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုၿပီး လိုအပ္ခ်က္မရွိပါက ႏွစ္ပတ္အတြင္း (႐ံုးပိတ္ရက္မပါ) လိုင္စင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိ၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတြင္ ေငြေပးသြင္းၿပီးပါက လိုင္စင္ကတ္ျပား ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  www.ycdc.com.mm ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ထြန္းထြန္း
Internet Journal