ေရႊႀတိဂံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားနွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိ႔မွာ အဓိကအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း TNI Report တြင္ေဖာ္ျပ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/03/2014 01:05:00 PM


(ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္စမ္တြင္ (TNLA) မွ စစ္သားမ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးေနသည္ကို ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္)


ေရႊႀတိဂံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတို႔မွာ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း (Transnational Institute -TNI) ၏ Bouncing back relapse in the golden triangle Report တြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

အလားတူ ေရႊႀတိဂံေဒသအတြင္းရွိ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈမွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္ဆျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ Report တြင္ေဖာ္ျပ ထားခ်က္မ်ား အရသိရသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ UNODC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံတည္း၏ ထုတ္လုပ္မႈ ဟက္တာ ၅၇၀၀၀ ရွိၿပီး၊ လာအိုႏိုင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္မႈ ဟက္တာ ၄၀၀၀ နွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္မႈ ဟက္တာ ၂၆၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းအတြင္း ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ လာအိုတို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ေရႊႀတိဂံေဒသႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ နွစ္စဥ္တိုးတက္ လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ တိုးတက္လာသည့္ အေနအထားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တို႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႕ ျမင့္တက္လာသည့္ အေနအထားသည္ ေဒသတြင္း က်င့္သံုးေနေသာ မူးယစ္ေဆး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒျဖစ္သည့္ ၂၀၁၅ တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကင္းရွင္းသည့္ေဒသ (drug free zone) ျဖစ္ေပၚလာေရးဆိုသည့္ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ျဖစ္လာေၾကာင္းလည္း အဆိုပါ စစ္တမ္းတြင္ သံုးသပ္တင္ျပထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ ႀကီးထြားလာမူသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ႀကီးထြားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၏ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈသည္ ျမန္မာျပည္မွ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို အဓိက ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္ေသာ (ATS- Amphetaminetype Stimulants) တို႔ကို ထုတ္လုပ္ေပးေန ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရႊႀတိဂံေဒသသည္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္လ်က္ရွိၿပီး TNI ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေအဂ်င္စီတို႔မွ ရရွိထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုင္းအတြင္း သိသိသာသာ တိုးတက္လာကာ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းေဒသသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တို႔တြင္လည္း စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

UNODC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔၏ စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၀၆ ခုနစ္တြင္ ၂၄၀၀၀ ဟက္တာ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၅၈၀၀၀ အထိရွိလာေၾကာင္း ယင္းအနက္ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္လုပ္မႈမွာ ဟက္တာ ၂၀၀ မွ ၃၀၀ အထိသာရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသသည္ ၁၀ စုႏွစ္ၾကာ က်ဆင္းခဲ့သည့္ အေနအထားမွ ယခုတစ္ဖန္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ UNODC ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္မႈ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္မႈ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ထုတ္လုပ္မႈ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ၿပီးလွ်င္ ကမၻာေပၚ ဒုတိယအမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကျမင့္တက္ေနရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျမင့္တက္ေနမႈႏွင့္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ရွိေနမႈ၊ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“ေဒသတြင္း အစိုးရနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြနဲ႕ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘိန္းျဖဴလိုအပ္ခ်က္ကို မေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ေဒသတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ က်ဆင္းသြားစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး” ဟု အဆိုပါ စစ္တမ္းအား ဦးေဆာင္ေရးသားသူ Tom Kramer က ေျပာၾကားခဲ့သည္။Eleven Media Group