ျပင္ဆင္ရန္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ အသစ္ျပန္ေရးရမည့္ ဥပေဒ ၁၃၀ ေက်ာ္ရွိဟု လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/03/2014 06:44:00 PM


ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္၏ လက္က်န္ သက္တမ္း ၁ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္၊ အသစ္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေနေသာ ဥပေဒေပါင္း ၁၃၆ ခု ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္ အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဆင့္ဆင့္ စိစစ္မႈအရ ႐ုပ္သိမ္းရန္ ဥပေဒ ၉ ခု၊ ျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒ ၆၇ ခု၊ ႐ုပ္သိမ္း၍ အသစ္အစားထိုး ျပ႒ာန္းရန္ ဥပေဒ ၄၁ ခုႏွင့္ အသစ္ေရးဆြဲရန္ ဥပေဒ ၁၉ ခုဟူ၍ စာရင္းျပဳစု ရရွိထားေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါဥပေဒ အားလုံးနီးပါးမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒႏွစ္ခုႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ တစ္ခုကိုလည္း လိုအပ္သလို ေဆာင္႐ြက္ရန္ စိစစ္ေတြ႔ရွိထားေၾကာင္း ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအၾကား အားၿပိဳင္ခဲ့သည္ ဆိုေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ မူလက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္း အသစ္တစ္ခု ေရးဆြဲရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား မတိုင္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အတည္ျပဳ က်င့္သုံးေနေသာ ဥပေဒေပါင္း ၄၀၁ ခု ရွိခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အသစ္ေရးဆြဲ၊ ျပင္ဆင္၊ ႐ုပ္သိမ္း၊ အစားထိုးခဲ့သည့္ ဥပေဒေပါင္း ၉၈ ခု ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းစာရင္းတြင္ စီမံကိန္း ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆိုင္ရာႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၁၁ ခု ပါဝင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ လက္က်န္ သက္တမ္းကာလအတြင္း အထက္ပါ ဥပေဒမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးကို တိုက္တြန္း အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

The Voice Weekly