ဆ႒မေျမာက္သက္ရွိမ်ဳိးစိတ္မ်ား ပ်က္သုဥ္းမႈေဘးႏွင္႔ကမၻာႀကီး ရင္ဆိုင္ရဖြယ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/03/2014 06:33:00 PM


နယူးေယာက္၊ ဇြန္-၂

ယခုေခတ္ကာလ ႐ုကၡနွင့္ သက္ရွိမ်ဳိးစိတ္မ်ား ဆံုး႐ႈံးေပ်ာက္ကြယ္
မႈႏႈန္းသည္လူသားမ်ား မရွိေသးမီကာလကထက္အဆေပါင္း
၁၀၀၀ ေက်ာ္ ပိုမိုျမန္ဆန္လ်က္ရွိရာ ကမၻာၿဂိဳဟ္အေနျဖင့္ ဆ႒မ
ေျမာက္ မဟာမ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မႈေဘးႏွင့္ရင္ဆိုင္ရႏိုင္
ေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္ တစ္ရပ္အကိုးအကားျပဳ၍ ဇြန္ ၁ ရက္
သတင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေျမာက္ကယ္႐ိုလိုင္းနားျပည္နယ္
အေျခစိုက္ေဒါက္ခ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသနပညာရွင္မ်ား၏
အဆိုအရ လူသားမ်ား မျဖစ္တည္မီကာလက ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း
႐ုကၡႏွင့္ သက္ရွိမ်ဳိးစိတ္ တစ္သန္းလွ်င္တစ္မ်ဳိး ေပ်ာက္ကြယ္
ခဲ့ရေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္တြင္မူ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း မ်ဳိးစိတ္ ၁၀၀
မွ ၁၀၀၀ အၾကားေပ်ာက္ကြယ္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအရသက္ရွိမ်ဳိးစိတ္မ်ား မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္
ကြယ္မႈႏႈန္းထား ျမင့္တက္လာရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းတရား
တစ္ရပ္မွာ သက္ရွိမ်ဳိးစိတ္မ်ားအတြက္ စားက်က္ေနရာမ်ားေပ်ာက္ ကြယ္လာရမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းသုေတသနပညာရွင္မ်ား၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မ်ဳိးစိတ္မ်ား အစုအၿပံဳလိုက္ ေပ်ာက္ကြယ္မႈေၾကာင့္ ကမၻာၿဂိဳဟ္ေပၚ၌
သက္ရွိအမ်ားစု ဆိတ္သုဥ္းခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္ေပါင္းအနည္းဆံုး ငါးႀကိမ္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္။အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္စဥ္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ
ႏွစ္ေပါင္း၆၆ သန္းခန္႔က ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္ကာလက ဒိုင္ႏိုေဆာသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ရွိမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္။

ကမၻာၿဂိဳဟ္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္အႀကီးက်ယ္ဆံုးသက္ရွိမ်ား မ်ဳိးသုဥ္း
ေပ်ာက္ကြယ္မႈမွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၅၂သန္းတြင္ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္ကာလအတြင္း မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ အဏုဇီ၀ပိုးမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့သက္ရွိ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္
မ်ားက ယူဆထားသည္။

စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္သတင္းစာ