ပုဒ္မ ၄၉၄ ။ ။ လင္သို ့မဟုတ္ မယားရွိေနစဥ္ကာလအတြင္း ထပ္မံ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/15/2014 11:39:00 AM


မည္သူမဆို အသက္ရွင္လ်က္ျဖစ္ေသာ လင္ျဖစ္ေစ ၊ မယားျဖစ္ေစရွိလွ်က္ႏွင့္ အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ေယာက္အား လိမ္လည္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္လွ်င္ ထိုသူကို (၇ ) ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်မွတ္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္္ႏိုင္သည္ ။

မူးယစ္ရမ္းကားလွ်င္ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္

ဥပေဒအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ