လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း၏ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္ တန္ခ်ိန္တစ္ဘီလ်ံမွ ထြက္္ေပၚလာေသာ အက္စစ္ေပ်ာ္ရည္သည္ ႀကီးမားေသာအႏၲရာယ္ ျဖစ္လာႏုိင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/15/2014 11:45:00 AM


(လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္း စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားအား စုပံုထားေသာေနရာႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ၿဖိဳးေ၀))

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း၏ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္ တန္ခ်ိန္တစ္ဘီလ်ံမွ ထြက္္ေပၚလာေသာ အက္စစ္ေပ်ာ္ရည္သည္ ႀကီးမားေသာအႏၲရာယ္ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ESIA အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ၊ မိုင္းက်င္းေရပုပ္ အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ေနာင္ႏွစ္ ၃၀ အၾကာတြင္ ခ်င္းတြင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္အား ႀကီးမားစြာ ဒုကၡေပးႏုိင္ဟု သီးျခားေဆာင္းပါးတစ္ခု၌ ေဖာ္ျပထား

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္း စီမံကိန္း၏ အဓိကဆိုးက်ဳိးမ်ားအနက္ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အက္ဆစ္ေပ်ာ္ရည္သည္ စီမံကိန္းဧရိယာ၏ ေျမေပၚႏွင့္ ေျမေအာက္ေရတို႔အား အလြန္အမင္း ဆိုးရြားေသာ အႏၲရာယ္ ျဖစ္လာေစႏိုင္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Knight Pie’sold-KP) က ေရးသားထားသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈထိခိုက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ(ESIA)အရ သိရသည္။

စီမံကိန္းမွ မိုင္းသက္တမ္းႏွစ္ (၃၀) အတြင္း ခန္႔မွန္းတစ္ဘီလ်ံတန္ ေၾကးနီမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စြန္႔ပစ္ေက်ာက္မ်ား ဖယ္ရွားမႈ အခ်ဳိး ၀ ဒသမ ၉၉ အရ စြန္႔ပစ္ ေက်ာက္တစ္ဘီလ်ံတန္ ထြက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီမွ ေၾကးနီသတၱဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း၏ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သတၱဳဓာတ္ပါသည့္ အက္စစ္ေပ်ာ္ရည္သည္ စီမံကိန္းဧရိယာ၏ ေျမေပၚႏွင့္ ေျမေအာက္ေရတို႔အား ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အလြန္အမင္း ဆိုးရြားေသာ အႏၲရာယ္တစ္ခု ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ယင္းအျပင္ စီမံကိန္းဧရိယာမွ ထြက္ရွိလာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ေရသည္လည္း အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ ပစၥည္းပမာဏ အေျမာက္အျမားကို စြန္႔ပစ္ေျမစာပုံ (WRD) တြင္ ပုံထားေသာ္လည္း ဟင္းလင္းပြင့္ သတၱဳတြင္း၌လည္း ယင္းအႏၲရာယ္ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အက္စစ္ျဖင့္ သတၱဳရည္ေဖ်ာ္ထုတ္ျခင္းသည္ မိုင္းပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ ထူးထူးျခားျခား စီမံခန္႔ခြဲရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ EMP ၏ အပိုင္း (၈)ပါ လိုရင္းေဖာ္ျပခ်က္အတိုင္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတိုင္းအတာမ်ားကို ARD အား မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ စီမံကိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အလြန္ဆိုးရြားသည့္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳပါက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း စတင္သည္မွ လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ၿပီး မိုင္းပိတ္သိမ္းခ်ိန္အထိ ယင္းအဂၤါရပ္မ်ားမွာ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အၿပီးတြင္ အႏၲရာယ္အၾကြင္းအက်န္ အေမြအျဖစ္ က်န္ရစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္တုံးပုံတြင္ စြန္႔ပစ္မည့္ ေက်ာက္တုံးမ်ားကို ဘူမိဓာတု အရည္အေသြး စစ္ေဆးရာ၌ စစ္ေဆးသည့္ ေက်ာက္တုံးမ်ား၏ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေရ၊ ေလတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ပါက အက္ဆစ္ေရမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါၿပီး ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အျခားဓာတ္သတၱဳမ်ား ပါ၀င္သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါေက်ာက္တုံးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕သည့္ေရတြင္ အက္ဆစ္ဓာတ္ မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် သတၱဳေမာ္လီက်ဳမ်ား ပိုမိုေဖ်ာ္ထုတ္ လာႏိုင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

အလားတူပင္ စီမံကိန္း၏ အျခားေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းအတြင္းရွိ လယ္ေျမႏွင့္ ေနအိမ္မ်ား ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပသနာမ်ားအား အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အေရးယူစီမံခ်က္အား ၿပီးဆံုးသည္အထိ တာ၀န္ယူသင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ အၾကံျပဳထားသည္။

ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာထား ကြဲလြဲျခင္းသည္ ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီအတြက္ ေက်းရြာသားမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈႏွင့္ လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ရန္ လူမႈေရးပိုင္းဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္တို႔ရရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားေသာ အဓိကဆိုးက်ဳိးျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားအား အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီ၏ ေၾကးနီထုတ္လုပ္မႈ ဒီဇိုင္းကို ESIA မွ အေျခခံစစ္တမ္း ထုတ္ခဲ့ရာ ေၾကးနီသတၱဳ႐ိုင္း (ore) ႏွင့္ သတၱဳတြင္းစြန္႔ပစ္ေျမစာ(waste) မ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မည့္ ဟင္းလင္းပြင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေၾကးနီသတၱဳရည္ ထုတ္လုပ္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အရြယ္အစားသို႔ ေရာက္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္ႀကိတ္ခြဲျခင္း၊ ေၾကးနီေပ်ာ္၀င္ရည္ ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ၎ေပ်ာ္ရည္မွ လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ ဓာတ္ၿဖိဳခြဲၿပီး ေၾကးနီသတၱဳစင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းစနစ္၊ စက္႐ုံတစ္ခု တည္ေဆာက္ၿပီး ေၾကးနီသတၱဳစင္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနၿပီး ခန္႔မွန္းသတၱဳတြင္း သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ (၃၀) ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

စီမံကိန္းမွ ေန႔စဥ္ စုစုေပါင္းသတၱဳ႐ိုင္း ၉၂၅၀၀ တန္ကို ထုတ္လုပ္ၿပီး သတၱဳရည္ ေဖ်ာ္ထုတ္မည့္ သတၱဳ႐ိုင္းအပုံ (HLPs) ေနရာမ်ား၌ စုပုံတင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွ တစ္ႏွစ္ ေၾကးနီတန္ ၁၀၀, ၀၀၀ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး မလိုလားသည့္ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္ မ်ားဖယ္ရွားျခင္း အခ်ဳိးသည္ ၁၊ ၀ ဒသမ ၉၉ နီးပါးျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္တြင္ ၃၀ မက္ထ ရစ္တန္ (30Mtpa) စြန္႔ပစ္ေက်ာက္မ်ား (waste rock) ဖယ္ရွားမည္ျဖစ္သည္။ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္မ်ားကို သတၱဳတြင္းပတ္လည္ ေနရာသံုးေနရာတြင္ စုပုံထားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ပုံျခင္းကို မိုင္းသက္တမ္း (၁၉)ႏွစ္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ စုပံုျခင္း ၁၉ ႏွစ္ၿပီးေနာက္ တူးၿပီးတြင္းေဟာင္း ေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္း သြားမည္ျဖစ္သည္။ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္တုံးပုံ (WRDs) သည္ အျမင့္ ၈၅ မီတာမွ မီတာ ၁၅၀ အျမင့္ထိရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ ႀကိတ္ခြဲစက္မ်ားသည္ ဟင္းလင္းပြင့္တြင္း အတြင္းဘက္၌ ေရြ႕လ်ားသယ္ယူႏိုင္ၿပီး ႀကိတ္ခြဲၿပီး သတၱဳ႐ိုင္းေက်ာက္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ အပုံပုံစက္မ်ားမွ (HLPs) မ်ားသို႔ သယ္တင္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေစၿပီး ေဆာက္လုပ္ျခင္းကာလ၊ တည္ေဆာက္ဆဲကာလႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈကာလ စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အပါအ၀င္ သတၱဳထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီး၍ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္သည္အထိ ဆိုးက်ဳိးမ်ားစြာ ေတြ႕ရႏုိင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္း စီမံကိန္းကဲ့သို႔ ေၾကးနီမိုင္းတူးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မိုင္းက်င္းခ်ဳိင့္ႀကီးမ်ားသည္ (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စံပယ္ေတာင္ ေၾကးနီမိုင္းတူးျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ ခ်ဳိင့္၀ွမ္းက်န္ခဲ့ျခင္း) ေရျဖည့္ၿပီး က်င္းခ်ဳိင့္ေရ အိုင္၊ ေရပုပ္က်င္းဟုေခၚဆိုမႈမ်ားရွိၿပီး အဆိုပါ က်င္းခ်ဳိင့္ ေရပုပ္အိုင္မ်ားသည္ ႀကီးမားျပင္းထန္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း သိပံၸပညာရွင္ ညိဳမႈိင္းေ၀က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ Myanmar Environmental & Economic Review ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၃) အမွတ္ (၁)တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါေရးသားခ်က္တြင္ ေရပုပ္အိုင္မ်ားသည္ အက္စစ္မ်ား၊ ငရဲမီးပါေသာေရမ်ား၊ အာဆင္းနစ္၊ ကဒ္မီယံ၊ သြပ္ႏွင့္ ဆာျဖဴရစ္အက္စစ္မ်ား အမ်ားအျပား ပါရွိေနၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ ဘာကေလက်င္းခ်ဳိင့္ေရ ပုပ္အိုင္သည္ တစ္မိုင္ရွည္၍ မိုင္၀က္က်ယ္ကာ ေပ ၁၇၈၀ နက္ၿပီး ေျမဧရိယာစုစုေပါင္း ၆၇၅ ဧကကို ၀ါးမ်ဳိထားၿပီး အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ငရဲမီးပါေသာေရမ်ား၊ အာဆင္းနစ္၊ ကဒ္မီယံ၊ သြပ္ ႏွင့္ ဆာျဖဴရစ္အက္စစ္မ်ား အမ်ားအျပား ပါ၀င္ေနသည္။

ဘာကေလေရပုပ္အိုင္တြင္ ေရပုပ္ဂါလန္ ၂၆ ဘီလ်ံရွိေနၿပီး သတၱဳမ်ား ေပ်ာ္၀င္ေနေသာေၾကာင့္ အဆိပ္ျဖစ္ေနသည္။ က်င္းခ်ဳိင့္ေရ မ်ားေျမေအာက္ေရသို႔ မေရာက္ေစရန္ စိုးရိမ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အမွတ္ သတ္မွတ္ထားရၿပီး စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႔ မေရာက္ရွိရန္ ေရသန္႔စက္႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရလႊဲေျပာင္းဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ႀကီးမားေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စု အထူးရန္ပံုေငြမွ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲေနရသည္။ အလားတူပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ပင္ တည္ရွိသည့္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဘင္ဂဟန္ေၾကးနီမိုင္းသည္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေဒၚလာသန္း ဆယ္ဂဏန္းေက်ာ္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း စံပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္တို႔ တြင္ ေၾကးနီမိုင္းတူးေဖာ္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရပုပ္အိုင္တို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာ လ်င္ မံုရြာရွိ ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ခ်င္းတြင္းျမစ္မွ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိ၍ ဘာကေလႏွင့္ ဘင္ဂလန္က်င္းခ်ဳိင့္ ေရပုပ္အုိင္မ်ားကဲ့သို႔ လူမ်ားအပါအ၀င္ သက္ရွိမ်ား အႏၲရာယ္ႀကီးမားစြာ ေပးလာမည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ မ်ဳိးဆက္မ်ား ဒုကၡၾကံဳေတြ႕ျခင္းႏွင့္ ေရပုပ္မ်ား ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ေရာက္ရွိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကံၾကမၼာကို စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

Eleven Media Group