အေသသာသတ္လိုက္ပါေတာ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/27/2014 07:04:00 PM
ခရိုနီတစ္ဦး၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးႏွင့္ ၈၈ ေက်ာင္းသားတို႔ သုးံ ဦးကို
လူ႐ုိင္းမ်ား ဖမ္းမိသြားၾကသည္။  ၄င္းတို႔ကိုမသတ္ခင္ ဆႏၵတစ္ခုဆီကို
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လူ႐ိုင္းေခါင္းေဆာင္က ကတိျပဳသည္။ ခရိုနီက
ဘီယာအဝေသာက္ခ်င္သည္ဟု ေျပာရာ ေသာက္ႏိုင္သေလာက္ ေသာက္ခိုင္းၿပီး
သတ္လိုက္သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္က မိန္႔ခြန္းေခြၽခ်င္သည္ဟု ေျပာသည္။ ဤတြင္ ၈၈
ေက်ာင္းသားက ၾကားျဖတ္ၿပီးေျပာလိုက္သည္။
“အဲဒီအမတ္မင္း မိန္႔ခြန္း မေျပာခင္ ကြၽန္ေတာ့ကို သတ္ပါဗ်ာ”

ရဲစတိုင္း

The Myanma Age