ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း eGovernment ဆက္ေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ဖိုက္ဘာေကဘယ္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား တင္ဒါေခၚ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/27/2014 09:39:00 PM


ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ eGovernment ဆက္ေၾကာင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လိုအပ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္ တင္ဒါေခၚယူထားသည္။

ဖိုက္ဘာေကဘယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖိုက္ဘာေကဘယ္လိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္း ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ Data Network ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ လုပ္ငန္းအေပၚစိတ္ဝင္စားပါက စေဘာ္ေငြ က်ပ္ငါးသိန္းတိတိကို စိတ္ဝင္စားမႈအာမခံေၾကးအျဖစ္ ေပးသြင္းၿပီးမွသာလွ်င္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါလက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ လုပ္ငန္းမရရွိပါက ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တင္ဒါေခၚယူသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အၿပီးသတ္ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ပစၥည္းေပးသြင္းႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ရက္လြန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးေၾကးအျဖစ္ တစ္ရက္လွ်င္ လုပ္ငန္းတစ္ပတ္လွ်င္ ေနာက္က်ေပးသြင္းမည့္ ပစၥည္းတန္ဖိုး၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျဖတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို ရက္သတၱပါတ္စုစုေပါင္း ေျခာက္ပတ္အထိသာ ျဖတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကာလထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ေပးသြင္းထားသည့္ အာမခံေငြအားလံုးကိုသိမ္းယူ၍ နာမည္ပ်က္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဌာနမွသတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက အာမခံမ်ားကို လံုးဝထုတ္ေပးျခင္းမျပဳသည့္ နာမည္စာရင္းေၾကညာျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တင္ဒါႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခ်က္လက္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေနျပည္ေတာ္ ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ႐ံုးတြင္ စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါပံုစံတစ္ေစာင္လွ်င္ တစ္ေထာင္က်ပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး ဇြန္လ ၂၄ ရက္တြင္ တင္ဒါပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေပးသြင္းေသာ တင္ဒါမ်ားအား လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ထြန္းထြန္း
Internet Journal