၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္တရားမွ်တမႈမရိွႏိုင္ဟု အမ်ားျပည္သူ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေ၀ဖန္ေနခ်ိန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သတိေပးစာေပးပို႔

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/27/2014 12:42:00 PM

ေမ ၁၈ ရက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေဟာေျပာစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္တရားမွ်တမႈမရွိႏုိင္ဟု အမ်ားျပည္သူ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေ၀ဖန္ေနခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေဟာေျပာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေမ ၂၂ ရက္စြဲျဖင့္ သတိေပးစာတစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမ ၁၈ ရက္က ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည္ကုိ ေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါသတိေပးအေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာေျပာၾကားေပးရန္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္၀င္းႏွင့္ အျခားတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္မႈမရရွိခဲ့ဘဲ ဆက္သြယ္မႈရရွိခဲ့သည့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္အခ်ဳိ႕မွာလည္း အဆုိပါကိစၥရပ္အားမသိရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရိွျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုအပ္မႈရိွေနျခင္း၊ အေရးႀကီးေသာပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလြန္းျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ လြတ္လပ္တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမျဖစ္ႏိုင္ဟု ျပည္သူမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားက ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပည္သူလူထု နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မႈသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳႏုိင္ေသးမီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္တြင္းပါ၀င္ေနေသာ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ "......ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ေတြဟာ အာဏာမက္ေမာလုိ႔၊ အထူးအခြင့္အေရး မက္ေမာလုိ႔၊ ေနရာမက္ေမာလုိ႔ လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ သက္ေသထူလုိက္ပါလုိ႔ ကြၽန္မကတုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ တုိက္တြန္းတယ္ဆုိတဲ့စကားဟာ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ စိန္ေခၚမႈလုိ႔လဲေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ကြၽန္မစိန္ေခၚပါတယ္...." စသည္ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည့္ေဘာင္ကုိ ေက်ာ္လြန္ရာေရာက္ေၾကာင္း သတိေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေကာ္မရွင္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(ဌ)အရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေစျခင္းတုိ႔ျပဳရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီသုိ႔မဟုတ္ ပါတီ၀င္တစ္ဦးက မိမိ၀န္ခံထားသည့္အတုိင္း ပါတီဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ ကုိေစာင့္ထိန္းလုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ပုဒ္မ ၂၄ (က)အရ တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းတုိ႔ကုိေတြ႕ရွိရပါက ေကာ္မရွင္က လုိအပ္သည္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါတီအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ပါတီ၀င္တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ မိမိတုိ႔ ၀န္ခံလက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ကတိသစၥာျပဳထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ တာ၀န္ႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ တာ၀န္တုိ႔ကုိ သတိျပဳေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အသိေပးေၾကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါသတိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ၌ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္လုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသူ ၂၁ ဦးအနက္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၃(က) အရ ပုံစံ(က)ျဖင့္ ကုိယ္တုိင္လက္မွတ္ေရးထုိး ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံလက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဇယား (၄) ပါအတုိင္း ကတိသစၥာျပဳထားသူလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း ၁၂၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းအခန္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ျပင္ဆင္လုိပါက လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ပုဒ္မ ၄၃၃ မွ ၄၃၆ အထိ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၄၃၄ တြင္ "ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းရမည္" ဟု အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ယခုအခါလႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ၌ ပါ၀င္သည္။

"ေနာက္ပုိင္းလႈပ္ရွားမႈေတြ သိသာလာတယ္။ သူတုိ႔ေပးတဲ့စာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတာကုိ ကုိးကားထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ရွိတယ္။ သူေရးထားတဲ့စာကုိက မကြဲျပားဘူး။ မကြဲျပားဘူးဆုိတာ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဘယ္အခ်က္က ၿငိစြန္းေနတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေသခ်ာမေတြ႕ရဘူး။ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ ဘက္ေပါင္းစုံကေန ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့ ေျပာဆုိခ်က္ေတြလည္း ၾကားေနရတယ္။ မလုပ္ႏိုင္ဘူးထင္တယ္။ တရားမွ်တမႈမရွိဘူးဆုိတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳေျပာလုိ႔ရေနၿပီ" ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ရက္မွ ဦးမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔သည့္စာသည္ လမ္းေၾကာင္းလြဲေခ်ာ္ေနၿပီး မွားယြင္းသည့္အဓိပၸာယ္တစ္ခုျဖစ္ေစကာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး တည္ေဆာက္ေနသည့္ကာလ၊ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား က်င့္ၾကံေနသည့္ကာလတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ က်င့္သုံးေနသူမ်ားအား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိး ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးဂ်င္မီက ေျပာၾကားသည္။

"ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီးလုပ္တဲ့ကိစၥေတြႀကီးပဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒါက ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တစ္ခုကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ က်င့္သုံးေနတာ ဒီမုိကေရစီေဘာင္ထဲကသြားေနတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက သူတုိ႔မ်က္ျခည္ ျပတ္ေနတာတစ္ခုကို ေျပာခ်င္တယ္။ အဲဒါဘာလဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ႏွစ္ေစာင္လုံးမွာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ မ်က္ျခည္မျပတ္ေစဘဲ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈကုိ မ်က္ျခည္မျပတ္ေစဘဲဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါၿပီးသားျဖစ္တယ္။ အဲဒါကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ လစ္လ်ဴ႐ႈထားတယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အာဏာကုိမမက္ဘူး ဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူေျပာခြင့္ရွိတာေပါ့။ အာဏာကုိ မမက္ဘဲနဲ႔ တုိင္းျပည္အက်ဳိးကုိၾကည့္ဖုိ႔ကိစၥက သူစိန္ေခၚခြင့္ရွိတာေပါ့။ ဘယ္သူက အာဏာမမက္ဘူးလဲ။ ဘယ္သူက အာဏာမက္လဲ စိန္ေခၚခြင့္ရွိတာေပါ့။ အဲဒါကုိလည္း လုိသလုိ အဓိပၸာယ္ေကာက္ထားတယ္လုိ႔ ျမင္တယ္" ဟု ဦးဂ်င္မီက ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group