အလီဘာဘာမွ အမ်ားျပည္သူပိုင္ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ စာရင္းတင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/07/2014 02:48:00 PM


တရုတ္ အင္တာနက္ ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ အလီဘာဘာသည္ အေမရိကတြင္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္ အတြက္
စာရင္းတြင္သြင္းခဲ့ၿပီး သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အႀကီးမားဆံုး စာရင္းမ်ားတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

စာရင္တင္သြင္းထားမႈ၌ ကုမၸဏီသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလ်ံသို႕ ျမွင့္တင္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ၎ပမာဏမွာ အေထြေထြ ကုန္က်
စရိတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ထားသည့္ ပမာဏသာ ရိွေသးသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလ်ံ ေက်ာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ခန္႕မွန္းထားၾကသည္။

အလီဘာဘာ ကုမၸဏီမွ ၎တို႕ ေရာင္းခ်မည့္ ရွယ္ယာပမာဏႏွင့္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းကို ေၾကျငာမႈ မရိွေသးေပ။ Nasdaq ႏွင့္ Newyork မည္သည့္
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းသြင္းသြားမည္ကိုလည္း မသိရိွရေသးေပ။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္က မစၥတာ ဂ်က္မမွ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီသည္ တရုတ္ရိွ အင္တာနက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ ကုမၸဏီ
တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံအတြင္း အြန္လိုင္းေပၚတြင္ လက္လီေရာင္းခ်သည့္ အႀကီးဆံုးေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူပိုင္ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ စာရင္းတင္သြင္းရမႈေၾကာင့္ က႑အတြင္း အဓိက ကုမၸဏီအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ
ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ ေလ့လာခြင့္ ရရိွခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာကို အဆံုးသတ္အျဖစ္ သက္မွတ္သည့္ ကိုးလတာ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းမွ ျပန္လည္ ရရိွေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၅ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး
အသားတင္အျမတ္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၉ ဘီလ်ံကို ရရိွထားသည္။

စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္အတြင္းက အလီဘာဘာ၏ က႑မ်ိဳးစံုတြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ အားလံုးေသာ ကုန္စည္မ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၂၄၈ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အမွာစာေပါင္း ၁၁.၃ ဘီလ်ံကို လက္ခံရရိွခဲ့သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း မိုဘိုင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းတြင္က ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ပမာဏကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရိွရသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ အလီဘာဘာ ကုမၸဏီသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈကို တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ပမာဏျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရိွၿပီး အစုရွယ္ယာမ်ားကို ဝယ္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရိွေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားမွ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လဲလွယ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မရွင္သို႕ အလီဘာဘာ ကုမၸဏီ၏ စာရင္းတင္သြင္းမႈကို လေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္
အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ၿပီးေနာက္မွ စေတာ့ရွယ္ယာ စာရင္းသြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အလီဘာဘာ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ ၂၂.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကို Yahoo မွ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဂ်ပန္၏ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ Softbank မွ
ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

Ref: BBC
The Myanma Age